Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào bổ sung dành cho SV khóa 2018, ngày 18/9/2018